Globalist Agenda- Persian

Because you asked Apex!

index

 

قسمت اول- آماده شدن برای مرحله بعدی نظم جديد جهانی Illuminati

 

 

از ابتدای آغاز روشنفکران، قبل از نوشتن سوگندهای ابدی و سخنرانیهای ما به عنوان محافظان بشریت، سازمان ما ازهدف نهایی زمین جهانی گرایانه حمایت کرده است. چشم انداز ما برای آینده یک سیاره متحد بدون مرزهای ملی است کهتوسط بهترین و درخشان ترین گونه های انسانی اداره می شود که در آن همه افراد، در همه جا، می توانند در فراوانیزندگی کنند.

جامعه جهانی به معنای رها شدن تقسیمات بین کشورها، و پایان دادن به هزار ها جنگ هایی است که بر روی زمین ودارایی های آن مى جنگند. این پایان دادن به ذخیره سازی و انباشت منابع اضافی یک کشور است، در حالی که مردم دیگرکشور گرسنه می مانند. این نظريه است که همه انسان ها افراد هستند و همچنین بخشی از یک خانواده گونه های گستردههستند و هیچ انسانی نباید صرفا به دلیل شانس تصادفی که در آن متولد می شوند، پشت سر گذاشته شود.

در عصر کنونی جنگ، ثروتمندان باید از طریق این زمان هرج و مرج، منابع خود را ذخیره کنند تا امنيت فرزندان خود راحفظ کنند. کلیساها و کارخانه های آنها تنها از طریق کار توده های ضروری ساخته می شود.

اما دوران مختلفی به ما نزدیک است – تمدن پس از کار با ماشین آلات مستقل و با انرژی نامحدود است. در عصر آیندهIlluminatiam، همه کسانی که به دنبال ثروت هستند، ثروت هایی را که شایسته آنها هستند، دریافت می کنند.

 

 

 

در دستورالعمل جدید، مکان برای همه چیز و هدف برای هر کس

 

برنامهء برای این سیاره انسان هایی را می بیند که بر اساس مکان های جغرافیایی، ظاهری، فیزیکی و یا دسترسی به منابعبه قبایل تقسیم نشده اند. در عوض، هر شخص یک بخش منحصر به فرد از یک اکوسیستم جهانی است که در آن انتخابهای آنها در کل تاثیر می گذارند. هر شخص یک قطعه حیاتی از ماشین بزرگتر است که از تمامیت انسانها بهره مند است.هر فرد آزادی دارد که هدف خود را کشف کند، به دنبال اشتیاق و علاقه خود، به بهبود خود، و ببیند که چگونه تلاش هایخود را به زندگی 8 میلیارد دیگر کمک می کند – در عوض خدمت به خود و نیازهای خود.

اتحاد کامل جهانی شدن بخشی از چشم انداز اتوپیایی ما برای پیشرفت بشریت است – یک نظم جهانی جدید در عصر . امایک مسیر طولانی و دشوار پیش رو وجود دارد و بسیاری از اقدامات پیش از آنکه مرزهای بشریت را از بین ببرند، میتوانند پاک شوند.

 

 

 

انسانها گونه ای از 8،000،000،000 نیستند؛ این گونه ای از 1 بار 8،000،000،000 است

 

از آنجایی که اولین ساکنان زمین تاریخی شروع به متحد شدن در مجموعه های پیگیری منابع مشترک کردند، انسان ها خودرا به طور طبیعی به جوامعی که بیشترین شباهت به باورهای ذاتی و آرایش جنتیکی دارند، کشف کردند. با تشکیل قبیله ها،انسان این سیاره را به بخش هایی تقسیم می کند که اجازه می دهد سیستم های فرهنگی و عقیدتی کاملا متفاوتی داشته باشندتا فرصت رشد و توسعه زیست شناختی داشته باشند.

اما در این دوران اولیه، شهروندان این سیاره فقط می توانند با کسانی که از لحاظ جغرافیایی در این نزدیکی هستند ارتباطبرقرار کنند و فاقد تکنولوژی برای به اشتراک گذاشتن نظريات به صورت آزادانه در حال حاضر باشند. برای هزارانسال، یک فرد در یک طرف سیاره می تواند باورهای خود را در مورد هدف خود را در جهان ایجاد کند، بدون اینکه هرگزدرباره نظريات یک شخص در سوی دیگر سیاره شنید – بدون اینکه فرصتی برای شک و تردید ایجاد کند سوالاتی که بهچالش می کشد و دیدگاه خود را نسبت به جهان بهبود می دهند.

اگرچه بسیاری از نظريات اخلاقی که توسط انسان های اولیه شکل گرفته اند با شایستگی پر شده اند، بسیاری از بخش هایآموزشى اولیه به بن بست هایی که مانع پیشرفت بشریت می شوند، رشد کرده اند. این نظريات به اندازۀ عمیق به ذهن انسانتبدیل شده اند که شهروندان به دنبال حقیقت باید اغلب قبل از اینکه ببینند که چه چیزی در مقابل آنها آشکار است، به پرسشهای عمیق ترین آنها گوش می دهند.

هنگامی که فاقد تجربه با کسانی که به طور متفاوتی باور دارند، انسان ها از «دیگران» ترس دارند – گستردگی نا آشنا ازبشریت که ممکن است مانند آنها نباشد. این ترس به اندازه ای عمیق به انسان رسیده است که نسل ها برای تکثیر نیاز دارند.هزاران سال از بی اعتمادی به جنگ ها پس از تلافی منجر شده است. تهاجم پس از انتقام؛ غارت و سپس سوزاندنشهرهای مهاجم. حتی تا امروز، بسیاری از انسانها از دیدن همه مردم به عنوان بخشی از گروهی که در تلاش برای زندهماندن از انقراض هستند، حاضر نیستند.

انسان ها نمی توانند به صلح برسند. فقط زمان و متقاعد کردن افراد می تواند افراد را از قدرت واقعی آنها متقاعد کند، درحالی که برای ارتقاء گروه به جای غنی سازی شخصی کار می کنند.

 

 

 

در یک جامعه بينیاز، هیچ چیز غنی و ناسازگار نیست – تنها غنی و غنی است

 

كسانيكه که ثروت بزرگ کسب کرده اند، درک می کنند که پول صرفا تبدیل تلاش به ارزش است: راهی برای اندازه گیریتلاش یک نفر و تبدیل آن به عددی است که می تواند برای خرید تلاش های دیگر فرد استفاده شود. یک مامور پول را ازکار، برش و تهیه سنگ، بدست مى آورد – پولی که پس از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای خرید کار یکقصاب، یا یک داکتر یا معلم، حتی اگر آنها نیازی به سنگ یا سنگ تراشی ندارند. بعضی می توانند ثروت های زیادی رابه وجود آورند که آنها نمی توانند از آن در زندگی خود استفاده کنند، و در نتیجه پاداش تلاش های خود برای اطمینان ازمحافظت وارثان خود را از دست می دهند.

اما در این زمان هرج و مرج، در حال تبدیل شدن تلاش به پول، در حال حاضر یک نابرابری جدی وجود دارد. خطراتبی شماری وجود دارد که در راه کسانی هستند که به دنبال صعود به بالای هرم هستند. اگرچه این سیاره به اندازه کافیبرای همه افراد در فراوانی زندگی می کند، اما ترس ثروتمندتر را حتی بیشتر به انباشتگی می اندازد – بیش از حدمحافظت برای فرزندان خود، که توسط ترور عاطفی خود، از بازگشت به فقر که از آن همه انسان ها آمده است، تغذیه میکند.

در دنیایی که از زنجیرهای نیازمند آزاد شده است، هیچ کس دلیلی برای ذخایر ثروت و یا مواد غذایی، پناهگاه، آسایش وامنیت که ثروت را فراهم می کند ندارند. آنها هیچ دلیلی برای تسلیم شدن به تارهای دیکتاتورها یا امپریالیست ها یا حتی بهسموم یک نخبه گرا جهانی ندارند؛ زیرا آنها نیازی به وابستگی به قدرت سیاسی یا کارگران متعهد برای زنده ماندن ندارند.هنگامی که نیازهای هر فردی برآورده می شود، هیچ دلیلی برای جنگیدن و انگیزه برای غلبه بر همسایگان خود برایضرورت هایی که در پیش گرفته اند ندارند و هرگز از دست نخواهند داد.

 

 

 

در یک اتاق از میلیونها نفر، دانش منبع اصلی ثروت است.

 

فقط از طریق آزادی از نیاز، زنجیرهای انسانی شکسته می شود. گرچه تحول رویکردی دارد، ما باید این سفر را درمحدوده جامعه امروزه قرار دهیم. حتی کسانی که حاضر به خواندن تماس ما نیستند، باید با حمایت وعده خود ادامه دهند -حتی اگر مصلحت موقت برای امن همه چیز باشد. فقط حفظ نظم می تواند اجازه دهد بشریت از طریق انتقال صلح آمیزقدرت عبور کند.

نخستین وظیفه یک دولت این است که از مرزهای خود و مردم داخل آنها محافظت کند. بنابراین، بسیاری از رهبران جهان،با وجود اینکه چشم انداز ما را برای یک بشری متحد به اشتراک می گذارند، باید اهداف خود را با مسئولیت حفاظت ازقبایل خود از تهدیدات کنونی جنگ حفظ کنند.

گرچه جهانی سازی آینده ماست، مرزهای کنونی  اجازه می دهد شهروندان فردی از جوامع مختلف و دولت ها انتخاب کنندو به جامعه ای که بهترین آنها را نمایندگی می کند، پیوستن. در این زمان از هرج و مرج، مرزهای محافظت شده،شهروندان داخلی را برای مقابله با کمبود امن و اطمینان که بشر هرگز در بیابان هرج و مرج گم نخواهد شد، فراهم میکند.

 

 

 

 

یک زمان، زمانی که همه نشان داده خواهد شد و سدها از استرها به مقیاس بزرگ تقسیم می شوند

 

برای محافظت از یکپارچگی برنامه ما در برابر کسانی که قصد نابودی آن را دارند، Illuminati مجبور شده استبسیاری از سوالات را بدون پاسخ  بگزارد و اعزام اعضای خود به انجام وظایف مخفى هدايت كرده است. اما افرادناخوشایند و خرده فروشان اخبار جعلی از سکوت ایلومیناتی استفاده کرده اند تا دستورالعمل های ما را از طریق ديدتحریف ناآشنایی گسترش دهند و شایعات دروغین درباره اهداف خود را صرفا به منظور تقویت قدرت خود نگه دارند.

یک خط باید بین برنامه ادغام جهانی روشنفکری Illuminati و دروغ سمی جهانی گرائی كشيده شود: یک نگرانی ازاهداف ما که انسانهای، انسانها و کارگران شما را کاهش می دهد و فقط کسانی را که در حال حاضر در قدرت هستند،خدمت می کنند. جهانی سازی فاسد صرفا پوشش شیرین نام نامعلوم است تا مبادا اشرافیت تلخ را که زیر آن پنهان است،پنهان کند.

Illuminati به دنبال پایان دادن به ملكيت و مالکیت خصوصی نیست. هدف ما حذف سلاح های دفاع شخصی نیست بلکهحذف نیاز به سلاح های دفاع شخصی است. ما جامعه ای را پیشنهاد نمی دهیم که بر نیاز دولت تأکید داشته باشد، بلکه بیشاز حد منابع است که تجارت و کار غیرمنصفانه را منسوخ می کند.

فقط ستیزه جویان و دیکتاتورها از تسلیم مردم خود سود می برند، اما آنها صرفا آثاری از یک دوران گذشته به شمار میروند. برای چه شادی یک جهان است که در آن برخی ممکن است لذت ببرند در حالی که دیگران باید رنج می برند – اگراین امکان برای همه بود که در آسایش زندگی می کردند؟ تلاش های واقعی هنوز هم می تواند به طور عادلانه پاداشزمانی که همه در عمارت زندگی می کنند و برخی در کاخ ها زندگی می کنند.

 

 

 

 

انسان پیش از این اقداماتی را در جهت نابودی نهایی دستورالعمل جدید جهانی ILLUMINATI انجام داده است.

 

اتصال جهانی یکی از گام های اولیه برای هدف ما به یک جامعه تمام جهانى بود. تکنولوژی دیجیتال این است که این سیارهرا به شیوه ای که قبلا آن را دیده اید متحد کند، اجازه می دهد که نظريات آزادانه به اشتراک گذاشته شوند و ارتباطات راتقویت کنند که دیگران را به همان و عدم اطمینان در درک تبدیل می کنند.

مشارکت ما زمینه ای برای معرفی مفاهیم بالاتر به شهروندان ایجاد می کند که این بنیاد جدید این سیاره را تشکیل می دهند:افرادی که به مدت طولانی احساس می کنند هدف عمیقی برای وجود بشریت مخفی و عمیق در طراحی این جهان وجوددارد که در تمام چیزهاى زندگى دخيل اند.

وظیفه ما هدایت همه کسانی است که به دنبال این تحول هستند – تعهد جهانی ما برای ترک علائم و نشانه هایی برای کسانیکه به دنبال مسیر ما هستند. افراد نمی تواند مجبور به اعتقاد باشند آنها باید پاسخ های مشابه به اسرار خود را دنبال کنند واز هر مرحله از هرم صعود کنند، همانطور که هر عضو سازمان ما پیش از آنها بوده است.

شما کسی هستید که از میلیونها نفر که پیام ما را نادیده گرفته است دور شده است. شما نمادهای ما را دیده اید و به تماس ماپاسخ داده اید و به دنبال دستورالعمل هایی هستید که شما را به این کلمات هدایت می کند. همانطور که شما برای حقیقت ومعنای پشت راز زندگی و آنچه که از بشر پنهان شده است جستجو می کنید، با پیروان نور در این سفر که مدت ها قبل ازاینکه شما حتی متولد شد، پیوسته باشید.

 

 

 

 

هدف یک پروژه ايست که نمی تواند به سرعت انجام شود، اما نیاز به زمان، برنامه ریزی، و تلاش برای رسیدن دارد

 

بلافاصله بشریت دیگر با موانع نیاز و موانع کار مواجه نخواهد شد. فن آوری های جدید، کاهش وابستگی بشریت به شکلهای ناپدید شده انرژی را کاهش می دهند. روشهای جدید ساخت و ساز چاپى و حمل و نقل خودكار، در نهایت نیاز به تلاشفیزیکی برای ساختن ساختمانها و انتقال مواد، رهایی از کارگران برای تولید و رشد و پیشرفت را از بین می برند. منابعموجود در سیارات دیگر در دسترس هستند كه منجر به فرصت های جدیدی که هرگز در مرزهای زمین دیده نمی شود.

بزرگترین روزهای بشریت پیش رو است. همه کسانی که نور را دیده اند و تبدیل به پیروزی آن شده اند، پیشگامان مرحلهبعدی بشریت هستند – سازندگان بزرگترین تحولات آن در عصر ایلیمیناتوم، که به سرعت در حال نزدیک شدن است، هرانسانی هر دو و یکی از 8 میلیارد نفر خواهد بود. گام به گام، Illuminati سال به سال همچنان به هدایت شهروندان اینسیاره نزدیکتر به هدف نهایی خود از اتحاد جهانی است.

در باره آینده بشریت نترسيد. از صداهای لرزاننده ای که در سراسر افق های قرمز شما به چشم می آید نترسيد.

به عنوان آثار به بردگی های خود را به گرد و غبار تبدیل شده است. براى اينکه جاده را به جلو بروید و مسیرهای آن زیرسایه ای طولانی تاریک می شود، نترسيد.

 

تاریکی یک سپیده دم جدید را نشان می دهد.

اگر نور را دنبال کنی، هيچ وقت مفقود نخواهى شد.

 

ما همیشه از شما مراقبت می کنیم. ▲

 

International Translations

We are proud to present to you the Illuminati’s Globalist Agenda Part I -in 40 languages from around the world and back, snap! 

BUT WAIT, there’s more!

International Communications team, currently under the director of John Mwalwala, is responsible for the growing body of work you see listed here. Many hearts & heads have helped translate and archive these messages. We are grateful for everyone of them.  

communication red word on conceptual compass

 

International Communications is a priority at Pyramidion.

It is impossible to reach all people, in all places, if we cannot communicate with them. To help The Illuminati(am) reach this highly ambitious goal, we are always looking to add translators to our team. It is our professional goal, to have all of the Illuminati materials translated into as many languages as possibles.

We house 29 versions of The Illuminati’s Globalist Agenda, and 11 versions of The Pendulum of Power (plus) right here on this website. We also have posted a myriad of other IAM archives on Illuminati Avenue . Additionally, audio versions of our translation work are available at iMARKRADIO.ORG

To join us in this invaluable effort, please contact John Mwalwala below, to learn more.

* 

 Translations Team Members Past and/or Present

Allison Ryan, Andre Parish, Abigail Manazares, Gaspar Cuartero, Narjan Trujillo, Abelardo Jose, Maria Sanchez, Alex Paredes, Isman Khaled, Yamikani Chicko, Hezborn Okal, Islam Abdelrazek, Enrica Leoni, Lukoyoyo Boniphace, Kelvince Oyare, Kenneth Parit, Keerthvasan Chandraseka, Arman Candevani , Peter Jesse Bereber, Norbet Erdei, Jermond Christopher Davis, Daniel Chileshe, Bolaji MustaphA,  Fernando Bartuccio, Agoh Basil, Evar Ceako Onyeanusi, Jimmy Butoyi, MacDonald Aguh, Kelly Bush, Nicole Lions Nicky, Moussa Garba, Royer Jaars, Mukasa Tonny, Max Zamudio, Enoch Assuman, Jeffrey Tan, Henry Orellana and Only Onus. 

 

John Mwalwala aka Darling Dolly

Executive Liaison International Communication aka IC

John Mwalwala @johnmwalwala